Tento obsah nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov
 • Goral Traditional
 • Goral Vodka MASTER
 • Double Cross
 • FOREL´
 • Spiš Original
 • Original Spišská
 • FAMILIA Premium
 • BRAND COLLECTION
 • Napoleon
 • FAMILIA
 • Zamoysky Brandy
 • VENUTA
 • Fruxi Fresh
 • Fruxik Fresh
 • GURMEN
 • GAS OCOT

Reklamačný poriadok 

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)
8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby, včas a riadne, pokiaľ ide o chybu
tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je chybu bez zbytočného odkladu
odstrániť.
8.2. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada
týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
8.3. Vymeniť chybný tovar za tovar bez chýb môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol
riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné
chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší
počet chýb tovar riadne užívať.
8.5. V prípade iných neodstrániteľných chýb, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a
právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.
Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný
servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie
telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda
čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s
reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust.
§ 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.
8.10. Pokiaľ tovar vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u
predávajúceho zodpovednosť za chyby tovaru.
8.11. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni
predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne
predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa
bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o
uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý
je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci
odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci
nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky
požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chýb tovaru; kupujúci zároveň
uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka
uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na
vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený
v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína
dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak
sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12
písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou
osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá
objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola
vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia
osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie
obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení
reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o
uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej
podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí
spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú
z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho
zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,
predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie
je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však
spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv
v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená
osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30
dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie
predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má
spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy
a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci
tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,
náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené
náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru,
môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná
doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky
s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol
predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k
okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný bezchybný tovar s
rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:
a) ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a
ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a
obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chybu
tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak chyba tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou
intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
e) ak chyba tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
f) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v
rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého
používania tovaru,
g) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými
udalosťami,
h) ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak chyba tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či
atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak chyba tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie
jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo
donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať
kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a
zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení
reklamácie.
8.23. Záručná doba je uvedená na konkrétnom obale produktu.,. Zasielané produkty športovej
výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej
trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby
kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so
súhlasom kupujúceho.
8.24. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia
nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci
doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa
uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
8.25. V prípade odstrániteľnej chyby, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim
spôsobom:
a) predávajúci chybný tovar vymení alebo
b) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby
8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením chyby.
8.27. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu,
aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od
rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok
reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný bezchybný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov,
alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.28. V prípade neodstrániteľnej chyby alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej chyby,
alebo pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktorá zamedzujú riadnemu
užívaniu tovaru ako bez chyby a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný tovar rovnakých alebo lepších
kvalitatívnych parametrov. Bez vád
8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných
a obchodných podmienok.
8.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt
jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát.
8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt
viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil
svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu)
uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

Doprava zadarmo

Pri nákupe nad 100 € získavate dopravu
nášho tovaru zadarmo.

Expedujeme do 24 hodín

Tovar objednaný v našom e-shope do 12.00 hod
Vám dorúčime do 24 hodín.

Potrebujete poradiť?

Mobil: +421 918 962 652
E-mail: info@gasfamilia.shop